Veri Ambarı (Datawarehouse) Nedir?

Image for post
Image for post

Veri ambarı, anlamlı iş analizleri yapmak için çeşitli kaynaklardan veri toplamak ve bu veriyi yönetmek için kullanılan tekniktir. Verinin stratejik kullanımını sağlayan teknolojilerin bütünü olarak bilinen datawarehouse, büyük miktarda verinin elektronik ortamda depolanmasını sağlar. Farklı kaynaklardan ve dağıtık halde gelen veri bir noktada toplanır ve veri arttıkça raporlamak da analiz etmek de daha zor hale gelir.

Veri ambarı bir ürün değil, bir ortamdır.Veri ambarı, veri analizi ve raporlaması için oluşturulan BI (İş Zekası) sisteminin temelini oluşturur.

Datawarehouse, iş yöneticilerinin kuruluşlarının performansını anlamalarını ve geliştirmelerini sağlar. Bilgisayar sistemleri daha karmaşık hale geldikçe ve artan miktarlarda bilgiyi işleme ihtiyacı duydukça yeni çözümler geliştirildi, ancak veri ambarı yeni bir şey değil.

İşte datawarehouse’un tarihinde bazı önemli olaylar:

1960- Dartmouth ve General Mills ortak bir araştırma projesinde, boyutları ve gerçekleri geliştirirler.

1970- Bir Nielsen ve IRI perakende satışlar için boyutsal veri marketlerini tanıttı.

1983- Tera Data Corporation, karar desteği için özel olarak tasarlanmış bir veritabanı yönetim sistemi sunar.

Veri ambarı, IBM çalışanı Paul Murphy ve Barry Devlin’in İş Veri Ambarı’nı geliştirdiği 1980'lerin sonlarında başladı.Ancak gerçek kavram Bill Inmon tarafından kullanıldı. Ve Inmon veri ambarı babası olarak kabul edildi.

Bir Datawarehouse, bilgilerin bir veya daha fazla veri kaynağından geldiği merkezi bir depo olarak görevini üstlenir. Bilgiler veri tabanından veri ambarına akar. İş zekasının hayati bir bileşeni olan datawarehouse, veri madenciliğini mümkün kılar. Veri madenciliği, verilerde daha yüksek satışlara ve kârlara yol açabilecek modeller bulunmasını sağlar.Veri depolama, bir iş tarafından büyük miktarda bilginin elektronik olarak depolanmasıdır. Veri ambarı iş verileri üzerinde analitik teknikler kullanan iş zekasının hayati bir bileşenidir.Veri ambarı kavramı, 1988 yılında IBM araştırmacıları Barry Devlin ve Paul Murphy tarafından tanıtıldı. Bilgisayar sistemleri daha karmaşık hale geldikçe ve artan miktarlarda veriyi ele aldıkça, depo verilerine olan ihtiyaç gelişti.

Üç ana Veri Ambarı türü vardır:

  1. Kurumsal Veri Ambarı:

Kurumsal Veri Ambarı merkezi bir depodur. Kurum genelinde karar destek hizmeti verir. Veriyi organize etmek ve temsil etmek için birleşik bir yaklaşım sunar.

  1. Operasyonel Veri Deposu:

ODS’de Datawarehouse gerçek zamanlı olarak yenilenir. Bu nedenle, çalışanların ya da müşterilerin kayıtlarını saklamak gibi rutin faaliyetler için yaygın olarak tercih edilen bir veri ambarı türüdür.

  1. Data Mart:

Bir data mart, veri ambarının alt kümesidir. Satış ve finans gibi belirli bir iş alanı için özel olarak tasarlanmıştır. Bağımsız bir veri markasında, veriler doğrudan kaynaklardan toplanabilir.

Datawarehouse, aşağıdaki gibi her türlü kullanıcı için gereklidir:

  • Büyük miktarda veriye güvenen, karar verici görevi bulunan kişiler.
  • Birden çok veri kaynağından bilgi almak için özelleştirilmiş, karmaşık işlemlerle uğraşan kullanıcılar.
  • Verilere erişmek için basit teknoloji isteyen kişiler tarafından da kullanılır.
  • Karar almak için sistematik bir yaklaşım isteyen kişiler için de gereklidir.
  • Mevcut veriler üzerinde hızlı performans istiyorsa, veri ambarı faydalı olabilir.
  • Veri ambarı ilk adımdır. Veri akışlarının ve gruplamalarının gizli kalıplarını keşfetmek istiyorsanız datawarehouse kullanmalısınız.

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store