Büyük Verinin Sektörlere Katkıları Nelerdir?

Image for post
Image for post

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında son zamanların en heyecan verici gelişmelerinden bir tanesi, büyük veri ile ilgili… Önemi giderek artan büyük veriyi anlamak, dijital çağı yakalamanın anahtarı sayılıyor.

Büyük veri nedir anlayabilmek için ifadeyi ikiye bölerek işe başlayalım. Veri kelimesi, İngilizce’deki “data” kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Bu kelime de batı dillerinin temelini oluşturan Latince’deki “datum” ifadesinden gelmektedir. Bu kelimenin anlamlı, ham haldeki gerçek bilgi olarak ifade edilebilir. Yani veri tek başına bir şey ifade etmez. Onun kullanılabilir hale gelmesi için, işlenmesi gerekmektedir.

Verinin işlenmesi, kullanım alanlarını belirler. Bunu daha iyi anlamak için gerçek hayattan bir örnek verelim… Bir elma bahçesinin her yıl ürettiği elma miktarına dair elimizdeki kayıtlar, tek başlarına bir şey ifade etmezler. Bu verilerin birbirleri ile karşılaştırmaları, geçen senelerdeki yağmur ya da kuraklık dönemlerine oranlanmaları, elmanın satış fiyatı ve üretim maliyetinin arasındaki farklar gibi noktalar; bu elma bahçesine dair verilerin işlenmiş halini verir.

Bu noktada verilerin ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Yapılandırılmış veriler, ve yapılandırılmamış veriler; bu iki kategorinin isimleridir. Yapılandırılmış verilere örnek olarak evimize gelen faturalar, girilen merkezi sınavların sonuçları ya da ınternet üzerinden erişebildiğimiz devlet hizmetleri verilebilir. Yapılandırılmamış veriler ise; internette yapılan gezinmelere dair tutulan kayıtlar, bu esnada çıkan reklamlara tıklamalar olarak örneklendirilebilir.

Gelelim büyük veriye… Az önceki örnekte elimizde bir elma bahçesi vardı. Şimdi bu bahseden yüzlerce, binlerce olduğunu düşünün… Her bir bahçeceki her bir ağacın her bir dalına dair bütün verilerin tutulduğunu düşünün. Topraktan gelen mineral ve su akışı, fotosentez ve yaprak büyümesi, güneş ve gölge oranları, ağaçların birbirine göre konumu, bütün dış ve iç faktörler! Hepsi birleştiğinde, ne kadar da fazla kayıt ortaya çıkıyor! İşte büyük veri, tüm bu kayıtları ifade eder.

Elimizde bunca veri var. Ancak veri nedir sorusuna yanıt ararken gördük ki, bu kayıtların işlenmesi hali bir işimize yaramıyor. Büyük verinin sektöre katkıları, ancak işlendikten sonra ortaya çıkıyor.

Büyük veri, bir işletmedeki tüm hareketleri analiz ederek, karar alıcıları en doğru karara yönlendirmede ise yarayabilir. Herhangi bir operasyonun her alanında büyük veriden faydalanmak mümkün!

Üretim: Zamandan, enerjiden ve iş gücünden tasarruf etmek ve üretim maliyetini en aza indirmek için büyük veri analiz sonuçlarından faydalanılabilir.

Dağıtım: Dağıtılacak ürün miktarı, eldeki dağıtım kapasitesi, dağıtım güzergahlarına dair bilgiler, dağıtımı etkileyen hava koşulları gibi faktörlerin doğru analizi; kusursuz bir dağıtım operasyonu sağlayabilir.

Tanıtım: Potansiyel alıcıların, hizmet veya ürün sağlayıcının fiziksel ya da sanal platformundaki davranışları; reklamların tıklanma oranları veya sosyal medyadaki veriler; en ideal tanıtım stratejisini belirler.

İnsan Kaynakları: Çalışanların daha konforlu ve daha yüksek motivasyonla çalışmaları için çalışma ortamındaki koşulların optimizasyonu için büyük veriden yararlanılabilir. Ayraca yeni projelerin geliştirilmesi ve iş kararlarının desteklenmesinde de büyük veri oldukta faydalıdır.

İster bir elma bahçesi olsun isterse büyük bir holding; veriler her zaman daha iyisi için yardımcı olacaktır.

Herhangi bir şirkette olabilecek birimler üzerinden büyük verinin nasıl kullanılabileceğine baktık. Gelelim büyük verinin farklı sektörlerdeki konumuna… Büyük veri, hayatın her alanına dair her hareketin kaydedilmesi ile oluşturuluyor. Bu nedenle de büyük veri her sektörde kullanılabiliyor.

Şehir Planlaması: Şehir ve Bölge Planlama alanı, büyük verinin kullanılığı alanlardan bir tanesi. Yerel yönetimler bu duruma örnek olarak verilebilir. Bir bölgedeki doğal kaynakların nasıl kullanılacağı, yerleşmenin hangi bölgelere yapılabileceği, sürdürülenilir ekonomik büyüme için üretim tesislerinin nasıl konumlandırılacağı gibi konularda büyük datadan faydalanılabilir.

Kamu Hizmetleri: Büyük verinin karşımıza çıktığı alanlardan bir tanesi de kamu hizmetleri… Devlet tarafından verilen hizmetlere erişim, bu hizmetlerin kapasitesinin geçen zamanda ne kadar arttırılması gerektiği, kamu yönetiminin şeffaflığı gibi konularda büyük veriden yararlanılabilir.

Sağlık Hizmetleri: Büyük verinin ön plana çıktığı sektörlerden bir tanesi de sağlık sektörüdür. Hastalık ve iyileşme süreçlerinin takibi; önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi; çocuk, engelli ve yaşlı bakımı gibi alanlarda hizmet kalitesinin arttırılması için büyük veri önem taşımaktadır.

İşletmeler: Bir işletmenin temel amacı, maliyeti düşük ve karı yüksek tutmaktır. Bunu yapma sürecine büyük veriler işletmelere yardımcı olabilirler. Müşteri memnuniyetini arttırma, oluşan müşteri kaybını tespit etme, yeni gelen müşterilerin geldikleri kanalları besleme, ürün kişiselleştirmesi ve doğru reklamlar ile işletmeler de büyük veriden faydalanabilirler.

Örneklerde de gördüğümüz gibi büyük verinin kullanım alanları oldukça geniş. Bu nedenle bu alanın iyi bir şekilde araştırılması ve konunun doğru bir biçimde özümsenmesi gerekmekte.

Written by

Transform Data Into the Solution >> datateam.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store